Vietnamese proverbs

This is a collection of Vietnamese proverbs and their translations.

A - B - C - D - Đ - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y - TK

A

 • Ác giả, ác báo
  • Equivalent: What you reap is what you sow
 • Ai làm nấy chịu
  • Translation: Whoever does something is responsible for it
  • Equivalent: As you make your bed, so you must lie in it.
 • Ăn chắc mặc bền
  • Translation: To be guaranteed food and to dress firm
  • Comfort is better than pride
 • Ăn có nhai, nói có nghĩ
  • Translation: Eating needs chewing, talking needs thinking
  • Equivalent: Think today and speak tomorrow
 • Ăn mày đòi xôi gấc
Beggars must be no choosers
 • Ân đền oán trả
An eye for an eye and a tooth for a tooth
 • Ăn miếng trả miếng.
Tit For Tat
Measure for measure'
An Eye For An Eye
Tooth For A Tooth
To gain something, to lose something
 • Cẩn tắc vô ưu.
Good watch prevents misfortune
 • Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Gratitude is the sign of noble souls
 • Ăn theo thuở, ở theo thời.
Other times, other manner
 • Ăn trên ngồi trước
  • Translation: To eat well and to sit first (in line)
  • Equivalent: To be a highly placed in society, to be wealthy

B

 • Bụng làm, dạ chịu.
 • Bá nghệ bá tri, vị chi bá láp
  • Jack of all trades is master of none
 • Bạn bè hiểu nhau khi hoạn nạn
 • Cháy nhà mới lòi mặt chuột
  • A friend in need is a friend indeed
 • Bánh it đi, bánh qui lại
  • One good turn deserves another
 • Bắt cá hai tay
  • Between two stools, you fall to the ground
  • To run with the hare and hold with the hound.
 • Bần cùng sinh đạo tặc
  • Necessity knows no laws
 • Bat di nhan phe ngon
  • A fool may sometimes give a wise man counsel
 • Bụng đói tai điếc
  • Hungry bellies have no ears
 • Bụt chùa nhà không thiêng
  • No man is a hero to his valet
 • Biết người biết ta
  • Have both feet on the ground

C

 • Có chí thì nên
Where there is a will, there is a way.
 • Có mới, nới cũ
New one in, old one out.
 • Của thiên, trả địa.
Easy come, easy go
 • Còn nước, còn tát.
While there's life, there's hope.
 • Có tật thì hay giật mình.
He who excuses himself, accuses himself
 • Cùng tắc biến, biến tắc thông.
When the going gets tough, the tough gets going.
 • Cha nào, con nấy.
Like father, like son
 • Chết vinh còn hơn sống nhục.
Better die a beggar than live a beggar
Better die on your feet than live on your knees
 • Con sâu làm sầu nồi canh.
One drop of poison infects the whole of wine
One scabby sheep is enough to spoil the whole flock
 • Ca vang bung bo
  • A fair face may hide a foul heart
 • Cái khó bó cái khôn
  • Adversity brings wisdom
 • Cái nết đánh chết cái đẹp
  • Beauty is but skin-deep
 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
Beauty dies and fades away but ugly holds its own
 • Có còn hơn không.
Something Better than nothing
If you cannot have the best, make the best of what you have
 • Chứng Nào Tật Nấy.
Who drinks, will drink again
 • Chớ để ngày may những gì mình có thể làm hôm nay.
Makes hay while sunshines.
Don't put off till tomorrow what you can do today.
 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
Handsome is as handsome does
 • Cơ hội chỉ đến một lần.
Opportunity knocks but once.
Opportunity seldom knocks twice.
 • Cười là liều thuốc tốt nhứt
laughter is the best medicine.
 • Càng đông càng vui.
The more, the merrier
 • Cây ngay không sợ chết đứng
  • A clean hand wants no washing
 • Cha chung không ai khóc
  • Everybody's business is nobody's business
 • Cha mẹ sinh con, trời sinh tính
  • Many a good father has but a bad son
 • Chín người, mười ý
  • So many men, so many minds
 • Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
  • Every dog is a lion at home
 • Chó tha đi, mèo tha lại
 • Chở củi về rừng
  • To carry coals to Newcastle
 • Chơi chó, chó liếm mặt
  • Familiarity breeds contempt
 • Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
  • Catch the bear before you sell his skin
 • Chưa khỏi vòng đã cong đuôi
  • Do not halloo till you are out of the wood
 • Chứng nào tật nấy
  • The leopard cannot change its spots
 • Có chí làm quan, có gan làm giàu
  • Fortune favours the brave
 • Có công mài sắt có ngày nên kim
  • A mouse in time may bite in two a cable
 • Có khó mới có miếng ăn
  • No sweet without sweat
 • Có qua có lại mới toại lòng nhau
  • Scratch my back; I'll scratch yours
 • Có thực mới vực được đạo
  • Fine words butter no parsnips
 • Có tiền mua tiên cũng được
  • Money makes the mare go
 • Con gà tốt mã về lông, răng đen về thuốc, rượu nồng về men
  • Fine feathers make fine birds
 • Cười người hôm trước, hôm sau người cười
  • He laughs best who laughs last
 • Chó chê mèo dài đuôi / Ngỗng khen công cổ dài
  • The pot calling the kettle black
 • Chim sợ cành cong
  • Once bitten, twice shy.
 • Chó chạy trước cày.
  • Don't put the cart before the horse.
 • Chó sủa là chó không cắn
  • Barking dogs seldom bite.
 • Có còn hơn không
  • Better late than never.
 • Cha nào con nấy.
  • Like father, like son.
 • Còn nước còn tát
  • To still have hope.

D

 • Dục tốc bất đạt
Haste makes waste.
 • Dễ được, dễ mất.
Easy come, easy goes.
 • Dĩ hoà vi quý.
Judge not, lest ye be judged
 • Dậu đổ, bìm leo.
When the tree is fallen, everyone run to it with his axe
 • Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy
Who keeps company with the wolf will learn to howl
 • Đường đi hay tối, nói dối hay cùng
Lies have short legs
 • Đông tay vỗ nên kêu
Many hands make light work
 • Dục tốc bất đạt
Haste makes waste
 • Dĩ độc trị độc
Like cures like
Fight fire with fire
 • Dĩ hoà vi quý
A bad compromise is better than a good lawsuit

Đ

 • Đừng bới rác lên mà ngửi
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you
 • Đừng đùa với lửa
  • Fire is a good servant but a bad master
  • "Don't play with fire"
 • Đói đầu gối phải bò
  • Hunger brings the wolf to the fold
 • Đường đi ở miệng
  • He that has a tongue in his head may find his way anywhere
 • Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.
  • Literally: When the father's generation eats salt, the child's generation thirsts for water.
 • Đồng thanh tương úeng, đồng khí tương cầu
  • Likes draws to like
 • Đục nước béo cò
  • To fish in troubled waters
 • Đói ăn muối cũng ngon
  • Hunger finds no fault with cookery
 • đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
  • Birds of the same feather stick together
 • Đánh chết cái nết hong chừa.(?)
  • Habit is the second nature
 • Đèn nhà ai nấy sáng.
Half the world know not how the other half lives
 • Điếc không sợ súng.
He that knows nothing doubts nothing
 • Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
United we stand, divided we fall
 • Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Travelling forms a young man
 • Đen tình, đỏ bạc.
  • Translation: Black in love, Red in gamble
  • Equivalent: Lucky at cards, unlucky in love
 • Đã trót thì phải trét.
If you sell the cow, you will sell her milk too
 • Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Pay a man back in the same coin
 • Đừng đếm cua trong lỗ.
Don't count your chicken before they hatch.
 • Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
  • Literally: Go out for a day, get a full basket of knowledge
 • Đầu xuôi đuôi lọt
  • A good beginning is half the battle
 • Đẹp đẽ phô ra, xâu xa đậy lại
  • It's best to wash one's soiled linen at home
 • Được đằng chân, lân đằng đầu
  • Give him an inch and he will take a yard

G

 • Gậy ông đập lưng ông / ăn miếng trả miếng
An eye for an eye, a tooth for a tooth.
 • Gieo gió gặp bão
We reap as we sow

H

 • Hoạ vô đon chí.
Misfortunes never comes in singly.
 • Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân
The divine never betray a good man's heart
 • Hữu xạ tự nhiên hương.
Good wine needs no bush
 • giận hóa mất khôn.
Hatred is as blind as love

I

 • Im lặng tức là đồng ý.
Silence gives consent


K

 • Không có lửa sao có khói.
There is no smoke without fire
Where there is smoke, there is fire
If there is no fire,how can there be smoke?
 • Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Neck or nothing
 • Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.
Every dog has his day.

L

 • Lời nói không đi đôi với việc làm.
Do as I say, not as I do
 • Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng.
Honesty is the best policy
If we can't as we would, we must do as we can
 • Lắm mối tối nằm không.
If you run after two hares, you'll catch none
 • Lực bất tòng tâm.
So much to do, so little done.
 • Lòi nói là bạc, im lặng là vàng
Speech is silver, but silence is gold
 • Lính già không bao giờ chết. Lính trẻ chết.
Old soldiers never die. Young ones do.

M

 • Mỗi thời, mỗi cách
Other times, other ways
 • Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
The ends justify the means.
 • Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Man propose, god dispose
Men make plan, God make it work
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Blood is thicker than water
 • Miệng hùm, gan sứa.
If you cannot bite, never show your teeth
 • Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Laugh and grow fat.
Laughter is the best medicine.
 • Máu chảy, ruột mềm.
When the blood sheds, the heart aches
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Blood is much thicker than water.
 • Một câu nhịn chín câu lành
  • Better a lean peace than a fat victory

N

 • Nói dễ, làm khó.
Easier said than done.
 • No bụng đói con mắt.
His eyes are bigger than his belly
 • Người thâm trầm kín đáo thường là người có bản lĩnh hơn người.
Still waters run deep
 • Những gì mình mong đợi ít khi nào xảy ra, Những gì mình không mong muốn thì lại cứ đến.
What we anticipate seldom occurs; what we least expect generally happens.
 • Nhân nào, quả nấy
  • As the call, so the echo
"As you sow so shall you reap"
 • Nhập gia tuỳ tục.
When in Rome, do as the Romans do
 • Người đẹp vì lụa
Clothes make the man
 • Nhất tự vi sư, bán tự vi sư / Một chữ cũng thầy, nữa chữ cũng thầy.
"One word is a teacher; half a word is still a teacher."
 • Ngỗng khen công cổ dài / Chó chê mèo dài đuôi
The pot calling the kettle black
 • Nhà cao cửa rộng
To be wealthy

O

 • Ở hiền gặp lành.
One good turn deserves another

P

 • Phi thương,bất phú
nothing ventures, nothing gains

R

 • Rượu vào, lời ra.
  • Equivalent: Drunkness reveals what soberness conceals
  • Translation: Wine comes in, words come out

S

 • Sinh sự, sự sinh.
Don 't trouble trouble till trouble troubles you
 • Sai một ly đi một dặm.
One false step leads to another
 • Suy bụng ta ra bụng người.
A thief knows a thief as a wolf knows a wolf

T

 • Thả săn sắt, bắt cá rô.
To throw out a sprat to catch a mackerel.
 • Tay làm hàm nhai
no pains, no gains
 • Tham thì thâm
grasp all, lose all.
 • Túng thế phải tùng quyền
Necessity knows no laws.
 • Thùng rổng thì kêu to.
The empty vessel makes greatest sound.
 • Tứ cố vô thân, Họa vô đơn chí
Joy may be a wiser. But sorrows sure is free
 • Trèo cao, té nặng
The higher you climb, the greater you fall
 • Tham thực, cực thân.
Don 't bite off more than you can chew
 • Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
For mad words, deaf ears.
 • Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
Fortune smiles upon fools
 • Trời sinh voi, sinh cỏ.
God never sends mouths without sending food
 • Trí lớn thuong gặp nhau,
Great minds think alike
 • Trong Khốn Khó Mới Biết Bạn Tốt.
Hard times show whether a friend is a true friend
 • Thắng là vua, thua là giặc.
Losers are always in the wrong
 • Trăm nghe không bằng mắt thấy.
Observations is the best teacher
 • Thời qua đi, cơ hội khó tìm .
Opportunities are hard to seize
 • Tai vách, mạch rừng.
Two wrongs do not make a right
Walls have ears
 • Tiền nào của đó.
  • You get what you pay for.
 • Trâu chậm uống nước đục
The early bird catches the worm

X

 • Xem việc biết người.
  • Equivalent: Judge a man by his work
  • Translation: Look at work to know a person
 • Xa mặt, cách lòng.
Out of sight, out of mind
Long absent, soon forgotten

Y

 • Yêu nên tốt, ghét nên xấu.
 • Yêu nhau quả ấu cũng tròn

Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng cong

  • Translation: Love (and you) become good/well, hate (and you) become bad.
  • Equivalent: Beauty is in the eye of the beholder.

V

 • Vạn sự khởi đầu nan.
It is the first step that counts
 • Việc người thì sáng, việc mình thi quang
Men are blind in their own case
 • Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm.
When the cat is away, the mice will play
 • Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.
Make hay while the sun shines.

TK

[1], Vietnamese Quote

Last modified on 27 October 2008, at 12:14