Vietnamese proverbs

From Quotes
Ideas lose themselves as quickly as quail, and one must wing them the minute they rise out of the grass, or they are gone.
Thomas F. Kennedy
Jump to: navigation, search

This is a collection of Vietnamese proverbs and their translations.

A - B - C - D - Đ - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y - TK

A

 • Ác giả, ác báo
  • Equivalent: What you reap is what you sow
 • Ai làm nấy chịu
  • Translation: Whoever does something is responsible for it
  • Equivalent: As you make your bed, so you must lie in it.
 • Ăn chắc mặc bền
  • Translation: To be guaranteed food and to dress firm
  • Comfort is better than pride
 • Ăn có nhai, nói có nghĩ
  • Translation: Eating needs chewing, talking needs thinking
  • Equivalent: Think today and speak tomorrow
 • Ăn mày đòi xôi gấc
Beggars must be no choosers
 • Ân đền oán trả
An eye for an eye and a tooth for a tooth
 • Ăn miếng trả miếng.
Tit For Tat
Measure for measure'
An Eye For An Eye
Tooth For A Tooth
To gain something, to lose something
 • Cẩn tắc vô ưu.
Good watch prevents misfortune
 • Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Gratitude is the sign of noble souls
 • Ăn theo thuở, ở theo thời.
Other times, other manner
 • Ăn trên ngồi trước
  • Translation: To eat well and to sit first (in line)
  • Equivalent: To be a highly placed in society, to be wealthy

B

 • Bụng làm, dạ chịu.
 • Bá nghệ bá tri, vị chi bá láp
  • Jack of all trades is master of none
 • Bạn bè hiểu nhau khi hoạn nạn
 • Cháy nhà mới lòi mặt chuột
  • A friend in need is a friend indeed
 • Bánh it đi, bánh qui lại
  • One good turn deserves another
 • Bắt cá hai tay
  • Between two stools, you fall to the ground
  • To run with the hare and hold with the hound.
 • Bần cùng sinh đạo tặc
  • Necessity knows no laws
 • Bat di nhan phe ngon
  • A fool may sometimes give a wise man counsel
 • Bụng đói tai điếc
  • Hungry bellies have no ears
 • Bụt chùa nhà không thiêng
  • No man is a hero to his valet
 • Biết người biết ta
  • Have both feet on the ground

C

 • Có chí thì nên
Where there is a will, there is a way.
 • Có mới, nới cũ
New one in, old one out.
 • Của thiên, trả địa.
Easy come, easy go
 • Còn nước, còn tát.
While there's life, there's hope.
 • Có tật thì hay giật mình.
He who excuses himself, accuses himself
 • Cùng tắc biến, biến tắc thông.
When the going gets tough, the tough gets going.
 • Cha nào, con nấy.
Like father, like son
 • Chết vinh còn hơn sống nhục.
Better die a beggar than live a beggar
Better die on your feet than live on your knees
 • Con sâu làm sầu nồi canh.
One drop of poison infects the whole of wine
One scabby sheep is enough to spoil the whole flock
 • Ca vang bung bo
  • A fair face may hide a foul heart
 • Cái khó bó cái khôn
  • Adversity brings wisdom
 • Cái nết đánh chết cái đẹp
  • Beauty is but skin-deep
 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
Beauty dies and fades away but ugly holds its own
 • Có còn hơn không.
Something Better than nothing
If you cannot have the best, make the best of what you have
 • Chứng Nào Tật Nấy.
Who drinks, will drink again
 • Chớ để ngày may những gì mình có thể làm hôm nay.
Makes hay while sunshines.
Don't put off till tomorrow what you can do today.
 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
Handsome is as handsome does
 • Cơ hội chỉ đến một lần.
Opportunity knocks but once.
Opportunity seldom knocks twice.
 • Cười là liều thuốc tốt nhứt
laughter is the best medicine.
 • Càng đông càng vui.
The more, the merrier
 • Cây ngay không sợ chết đứng
  • A clean hand wants no washing
 • Cha chung không ai khóc
  • Everybody's business is nobody's business
 • Cha mẹ sinh con, trời sinh tính
  • Many a good father has but a bad son
 • Chín người, mười ý
  • So many men, so many minds
 • Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
  • Every dog is a lion at home
 • Chó tha đi, mèo tha lại
 • Chở củi về rừng
  • To carry coals to Newcastle
 • Chơi chó, chó liếm mặt
  • Familiarity breeds contempt
 • Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
  • Catch the bear before you sell his skin
 • Chưa khỏi vòng đã cong đuôi
  • Do not halloo till you are out of the wood
 • Chứng nào tật nấy
  • The leopard cannot change its spots
 • Có chí làm quan, có gan làm giàu
  • Fortune favours the brave
 • Có công mài sắt có ngày nên kim
  • A mouse in time may bite in two a cable
 • Có khó mới có miếng ăn
  • No sweet without sweat
 • Có qua có lại mới toại lòng nhau
  • Scratch my back; I'll scratch yours
 • Có thực mới vực được đạo
  • Fine words butter no parsnips
 • Có tiền mua tiên cũng được
  • Money makes the mare go
 • Con gà tốt mã về lông, răng đen về thuốc, rượu nồng về men
  • Fine feathers make fine birds
 • Cười người hôm trước, hôm sau người cười
  • He laughs best who laughs last
 • Chó chê mèo dài đuôi / Ngỗng khen công cổ dài
  • The pot calling the kettle black
 • Chim sợ cành cong
  • Once bitten, twice shy.
 • Chó chạy trước cày.
  • Don't put the cart before the horse.
 • Chó sủa là chó không cắn
  • Barking dogs seldom bite.
 • Có còn hơn không
  • Better late than never.
 • Cha nào con nấy.
  • Like father, like son.
 • Còn nước còn tát
  • To still have hope.

D

 • Dục tốc bất đạt
Haste makes waste.
 • Dễ được, dễ mất.
Easy come, easy goes.
 • Dĩ hoà vi quý.
Judge not, lest ye be judged
 • Dậu đổ, bìm leo.
When the tree is fallen, everyone run to it with his axe
 • Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy
Who keeps company with the wolf will learn to howl
 • Đường đi hay tối, nói dối hay cùng
Lies have short legs
 • Đông tay vỗ nên kêu
Many hands make light work
 • Dục tốc bất đạt
Haste makes waste
 • Dĩ độc trị độc
Like cures like
Fight fire with fire
 • Dĩ hoà vi quý
A bad compromise is better than a good lawsuit

Đ

 • Đừng bới rác lên mà ngửi
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you
 • Đừng đùa với lửa
  • Fire is a good servant but a bad master
  • "Don't play with fire"
 • Đói đầu gối phải bò
  • Hunger brings the wolf to the fold
 • Đường đi ở miệng
  • He that has a tongue in his head may find his way anywhere
 • Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.
  • Literally: When the father's generation eats salt, the child's generation thirsts for water.
 • Đồng thanh tương úeng, đồng khí tương cầu
  • Likes draws to like
 • Đục nước béo cò
  • To fish in troubled waters
 • Đói ăn muối cũng ngon
  • Hunger finds no fault with cookery
 • đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
  • Birds of the same feather stick together
 • Đánh chết cái nết hong chừa.(?)
  • Habit is the second nature
 • Đèn nhà ai nấy sáng.
Half the world know not how the other half lives
 • Điếc không sợ súng.
He that knows nothing doubts nothing
 • Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
United we stand, divided we fall
 • Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Travelling forms a young man
 • Đen tình, đỏ bạc.
  • Translation: Black in love, Red in gamble
  • Equivalent: Lucky at cards, unlucky in love
 • Đã trót thì phải trét.
If you sell the cow, you will sell her milk too
 • Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Pay a man back in the same coin
 • Đừng đếm cua trong lỗ.
Don't count your chicken before they hatch.
 • Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
  • Literally: Go out for a day, get a full basket of knowledge
 • Đầu xuôi đuôi lọt
  • A good beginning is half the battle
 • Đẹp đẽ phô ra, xâu xa đậy lại
  • It's best to wash one's soiled linen at home
 • Được đằng chân, lân đằng đầu
  • Give him an inch and he will take a yard

G

 • Gậy ông đập lưng ông / ăn miếng trả miếng
An eye for an eye, a tooth for a tooth.
 • Gieo gió gặp bão
We reap as we sow

H

 • Hoạ vô đon chí.
Misfortunes never comes in singly.
 • Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân
The divine never betray a good man's heart
 • Hữu xạ tự nhiên hương.
Good wine needs no bush
 • giận hóa mất khôn.
Hatred is as blind as love

I

 • Im lặng tức là đồng ý.
Silence gives consent


K

 • Không có lửa sao có khói.
There is no smoke without fire
Where there is smoke, there is fire
If there is no fire,how can there be smoke?
 • Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Neck or nothing
 • Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.
Every dog has his day.

L

 • Lời nói không đi đôi với việc làm.
Do as I say, not as I do
 • Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng.
Honesty is the best policy
If we can't as we would, we must do as we can
 • Lắm mối tối nằm không.
If you run after two hares, you'll catch none
 • Lực bất tòng tâm.
So much to do, so little done.
 • Lòi nói là bạc, im lặng là vàng
Speech is silver, but silence is gold
 • Lính già không bao giờ chết. Lính trẻ chết.
Old soldiers never die. Young ones do.

M

 • Mỗi thời, mỗi cách
Other times, other ways
 • Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
The ends justify the means.
 • Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Man propose, god dispose
Men make plan, God make it work
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Blood is thicker than water
 • Miệng hùm, gan sứa.
If you cannot bite, never show your teeth
 • Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Laugh and grow fat.
Laughter is the best medicine.
 • Máu chảy, ruột mềm.
When the blood sheds, the heart aches
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Blood is much thicker than water.
 • Một câu nhịn chín câu lành
  • Better a lean peace than a fat victory

N

 • Nói dễ, làm khó.
Easier said than done.
 • No bụng đói con mắt.
His eyes are bigger than his belly
 • Người thâm trầm kín đáo thường là người có bản lĩnh hơn người.
Still waters run deep
 • Những gì mình mong đợi ít khi nào xảy ra, Những gì mình không mong muốn thì lại cứ đến.
What we anticipate seldom occurs; what we least expect generally happens.
 • Nhân nào, quả nấy
  • As the call, so the echo
"As you sow so shall you reap"
 • Nhập gia tuỳ tục.
When in Rome, do as the Romans do
 • Người đẹp vì lụa
Clothes make the man
 • Nhất tự vi sư, bán tự vi sư / Một chữ cũng thầy, nữa chữ cũng thầy.
"One word is a teacher; half a word is still a teacher."
 • Ngỗng khen công cổ dài / Chó chê mèo dài đuôi
The pot calling the kettle black
 • Nhà cao cửa rộng
To be wealthy

O

 • Ở hiền gặp lành.
One good turn deserves another

P

 • Phi thương,bất phú
nothing ventures, nothing gains

R

 • Rượu vào, lời ra.
  • Equivalent: Drunkness reveals what soberness conceals
  • Translation: Wine comes in, words come out

S

 • Sinh sự, sự sinh.
Don 't trouble trouble till trouble troubles you
 • Sai một ly đi một dặm.
One false step leads to another
 • Suy bụng ta ra bụng người.
A thief knows a thief as a wolf knows a wolf

T

 • Thả săn sắt, bắt cá rô.
To throw out a sprat to catch a mackerel.
 • Tay làm hàm nhai
no pains, no gains
 • Tham thì thâm
grasp all, lose all.
 • Túng thế phải tùng quyền
Necessity knows no laws.
 • Thùng rổng thì kêu to.
The empty vessel makes greatest sound.
 • Tứ cố vô thân, Họa vô đơn chí
Joy may be a wiser. But sorrows sure is free
 • Trèo cao, té nặng
The higher you climb, the greater you fall
 • Tham thực, cực thân.
Don 't bite off more than you can chew
 • Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
For mad words, deaf ears.
 • Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
Fortune smiles upon fools
 • Trời sinh voi, sinh cỏ.
God never sends mouths without sending food
 • Trí lớn thuong gặp nhau,
Great minds think alike
 • Trong Khốn Khó Mới Biết Bạn Tốt.
Hard times show whether a friend is a true friend
 • Thắng là vua, thua là giặc.
Losers are always in the wrong
 • Trăm nghe không bằng mắt thấy.
Observations is the best teacher
 • Thời qua đi, cơ hội khó tìm .
Opportunities are hard to seize
 • Tai vách, mạch rừng.
Two wrongs do not make a right
Walls have ears
 • Tiền nào của đó.
  • You get what you pay for.
 • Trâu chậm uống nước đục
The early bird catches the worm

X

 • Xem việc biết người.
  • Equivalent: Judge a man by his work
  • Translation: Look at work to know a person
 • Xa mặt, cách lòng.
Out of sight, out of mind
Long absent, soon forgotten

Y

 • Yêu nên tốt, ghét nên xấu.
 • Yêu nhau quả ấu cũng tròn

Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng cong

  • Translation: Love (and you) become good/well, hate (and you) become bad.
  • Equivalent: Beauty is in the eye of the beholder.

V

 • Vạn sự khởi đầu nan.
It is the first step that counts
 • Việc người thì sáng, việc mình thi quang
Men are blind in their own case
 • Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm.
When the cat is away, the mice will play
 • Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.
Make hay while the sun shines.

TK

[1], Vietnamese Quote